دوربین های تحت شبکه ارتباط نزدیکی با شبکه جهانی اینترنت دارند. میتوانند از شبکه داخلی (LAN )به شبکه اینترنت (WAN) متصل شوند و یا حتی مستقل از شبکه داخلی به اینترنت مرتبط شده و از آن طریق کنترل شوند.

دوربین های تحت شبکه ارتباط نزدیکی با شبکه جهانی اینترنت دارند. میتوانند از شبکه داخلی (LAN )به شبکه اینترنت (WAN) متصل شوند و یا ...